گزارش مکنزی از تاثیر COVID-19 بر اقتصاد جهانی

شرکت مشاوره ای مکنزی در ۱۶ مارس ۲۰۲۰، گزارش خود از وضعیت اقتصاد جهانی در مواجهه با بیماری کووید۱۹، را منتشر کرد. در قسمتی از این گزارش، دو سناریو محتملادامه مطلب